Speed ​​dating în greensboro north carolina. Mirela Roznoveanu

La 21 luna septembrie , primul război mondial am francez asul de zbor René Fonck e Sikorsky S sa prăbușit la decolare de la pista Roosevelt din New York. In New York City this is not a must. Contingenfla istoriei poate fi instrumentalizatæ astfel încît sæ manipuleze narafliunile istorice, în sprijinul oricæreiagende politice. El îøi fundamenteazæ analiza pe distincflia criticæ dintre istoricitate øi istoricism.

Dacæ istoriaultimilor cincizeci de ani ai artei ne învaflæ ceva, atunci cu siguranflæ cæ ea ne spune cæ o artæ detaøatæ delumea socialæ e liberæ sæ meargæ unde vrea, numai cæ nu are unde sæ meargæ. If we singer dating atlete to learn any lesson from the history of the pastfifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go.

Adrian T. Sîrbuparents in abandonment Bestiar de copii. Dorobanflilor 12, Cluj-NapocaTel. Preluarea neautorizatæ, færæ acordul scris al editorului, a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituieo încælcare a legii copyrightului.

Lucrærile lor stabilesc, pe de-o parte, conexiuni între discipline particulare foarte diferite øi creeazæ, pe de altæ parte, modeleanalitice pætrunzætoare pentru subiectul pe care-l investigheazæ. ÎnJulie Ault a fondat în colaborare colectivul artistic Group Material,cu sediul la New York, øi a fost un membru activ al acestuia pînæ la dizolvarea lui, în Proiectele Group Material au avut o influenflæ considerabilæpeste ocean, datoritæ redescoperirii politicii de cætre scena artisticæ europeanæ în anii Principalul interes al lui Julie Ault rezidæ îndiverse modele de producere, individuale øi în colaborare, unde fiecare nou context îi ce gândesc băieții la întâlniri online o reorientare a metodei de lucru.

Aulta instalat un display multifuncflional øi multirelaflional înfæfliøînd lucræri ale activistei politice øi cælugæriflei Corita Kent øi ale lui Donald Moffett, artistuløi activistul pe speed ​​dating în greensboro north carolina de SIDA, øi a redefinit efectiv relafliile dintre istorie øi prezent, activism øi artæ, prezentare øi instituflie. Practicile artistice ale lui Martin Beck se concentreazæ øi ele asupra proiectelor øi speed ​​dating în greensboro north carolina.

Indiferent de mijloacele artistice øi de formatele pecare le foloseøte øi le dezvoltæ — expoziflie pe scaræ largæ, intervenflie cu un obiectiv precis, video øi fotografie —, rezultatul este întotdeauna strictorientat spre anumite semnificaflii, locuri øi contexte.

Beck combinæ adesea diverse mijloace pentru a examina o temæ din diverse unghiuri øi pentrua scoate în evidenflæ complexitatea fiecærei situaflii în parte. Martin Beck nu e activdoar ca artist, ci este, de asemenea, un cunoscut scriitor, ale cærui contribuflii la reviste ca springerin, Texte zur Kunst øi Material dezbat coordonatelefundamentale ale unei forme critice de activitate artisticæ. În timp ce desfæøurau activitæfli individuale, Ault øi Beck au lucrat împreunæ, dinca artiøti-parteneri øi curatori.

Ault øi Beck creeazæ modele particulare care cuprind domeniile artelor frumoase, arhitecturii,teoriilor urbanistice øi design-ului øi examineazæ relevanfla lor socialæ. Dispunerile care rezultæ de aici integreazæ elemente istorice øicontemporane în reflele de referinfle interconectate, reliefînd legæturile dintre discipline aparent eterogene øi expunînd contradicfliile lor sistemice.

Pentru a realiza un model de planificare care sæ dirijeze producerea øi distribuirea cunoaøterii, procesul creativ însuøi trebuie înfleles ca un processocial.

Charles Lindbergh

Ault øi Beck au scris o serie de texte clarvæzætoare despre subiecte ca disidenfla øi design-ul, spafliile alternative øi institufliile, istoricizarea øi arhivareapracticilor artistice.

Ei discutæ chestiuni metodologice fundamentale referitoare la legæturile dintre politicile sociale, critica institufliilor øi practicileartistice. Scrierile Juliei Ault øi ale lui Martin Beck reprezintæ un angajament semnificativ faflæ de un model al discursului teoretic, care face apel lamultiple mijloace de exprimare artisticæ, în cadrul unei teorii sociale generale — un angajament care este cu atît mai semnificativ într-o perioadæîn care chiar øi culturile subversive consumæ øi absorb critica.

speed ​​dating în greensboro north carolina dating în oslo norvegia

Acest discurs reflectæ condifliile øi contextele practicii øi receptærii artistice. Ault øiBeck privesc, de asemenea, creaflia artisticæ drept un proces social care conecteazæ aspectele politice øi estetice prin faptul cæ produce ea însæøistrategii critice de a gîndi øi de a vedea. Prin urmare, scrierile lor ar trebui înflelese ca o formæ de practicæ artisticæ.

Marius Babias Traducere de Veronica Lazær øi Andrei StateNew York alternativJulie AultContexte cu consecinfle: construind alternativeÎn ultimele decenii, metodologiile øi structurile instituflionale tradiflionale ale lumii artistice au fost chestionateîntr-o manieræ fundamentalæ. Relafliile dintre concepfliile øi formele practicii artistice aflate în schimbare øi tipurile de locuri øi de spaflii princare circula arta, precum øi dorinfla de a se ræzboi constructiv cu frustrarea øi cu deziluzia generate de sistemulconsacrat de distribuflie a artei au condus la crearea, în anii øia sectorului alternativ dinNew York.

Listă de orașe din statul Carolina de Nord

De-a lungul acestei perioade, reprezentarea a fost teoretizatæ øi contestatæ critic, în culturæ în generaløi în cîmpul artei. Motivate de preocupæri pentru autoreprezentare, dar øi pentru accesibilitate, portabilitate,costuri de producflie reduse øi strategii alternative de producere a artei, au apærut aproape simultanamplasamente øi spaflii de distribuflie pentru noi forme ale artei.

Unele grupuri funcflionau pornind de la un punct de plecare spontan, cu un numærfluctuant de membri, altele operau cu un obiectiv ferm definit øi cu o structuræ fixæ.

Organizafliile fondate înperioada de început a miøcærii artelor alternative din New York se încadreazæ în cîteva clasificæri. În ,Ault a cofondat Group Material, colectiv de artiøti cu sediul la New York, care a produs, pînæ îninstalaflii øi proiecte publice ce explorau interconexiuniledintre politicæ øi esteticæ. Ce distingeo speed ​​dating în greensboro north carolina de activitæflile øi evenimentele care, deøi înrudite, funcflioneazæ separat? O miøcare presupunepreocupæri comune øi agende care coincid parflial, ea invocæ atît configuraflii sociale, cît øi comunicare øi [maimulte] nivele de colaborare între indivizi — un lucru ducînd la altul, migraflia ideilor øi a modelelor, procesesociale generative.

O træsæturæ a unei miøcæri este interdependenfla indivizilor, grupurilor, organizafliilor øi amplasamentelor. O alta este înlænfluirea reciprocæ a principiilor, agendelor øi practicilor.

Mai mult, dorinfla de a schimba sisteme de distribuflie øi reprezentare a avut ca rezultat contestarea practicilorcuratoriale øi instituflionale. Curatoria alternativæ cæuta adesea sæ conteste rolurile prestabiliteale artistului øi ale publicului — ale producætorului øi ale consumatorilor. Strategiile expoziflionalealternative care violenteazæ pretenflia de neutralitate øi amenajeazæ amplasæri dinamice pentru artæ repun, probabil,în discuflie înseøi categorizærile øi ierarhiile prin care sînt reproduse relafliile culturale.

Proliferarea spafliilor øi grupurilor alternative era determinatæ de timp øi de context. O convergenflæ a factorilorsocio-economici a condus la înflorirea producfliei culturale a oraøului New York.

În timpul primei perioadede dezvoltare a reflelei alternative, New Yorkul era format dintr-o populaflie aflatæ într-o stare de continuætransformare, diversæ din punct de vedere cultural, rasial øi etnic; exista o afluenflæ de artiøti în oraø.

Activismulcultural øi politic de la sfîrøitul anilor øi începutul anilor —drepturile civile, miøcarea împotriva Ræzboiului din Vietnam øi feminismul— a afectat conøtiinfla øi activitæflile multor oameni. Erau disponibilerezidenfle øi spaflii comerciale de închiriat accesibile.

O abundenflæ de aøezæriurbane uitate — spaflii øi locuri în tranziflie —, precum øi o sferæ publicæ maipuflin restricflionatæ decît în prezent au sprijinit eforturile de a ræspîndi artadincolo de circuitul studioului øi al galeriei.

Oraøul era atunci un puterniccentru artistic. În sfîrøit, creøterea subvenfliilor publice pentru culturæa coincis cu tofli aceøti factori. Politici culturale øi acfliuni colectiveÎnfiinflarea, pe la mijlocul anilora structurilor alternative poate fiînfæfliøatæ øi ca o moøtenire a activismului politic øi cultural de la sfîrøitul anilor øi începutul anilor drepturile civile, miøcarea împotrivaræzboiului øi feminismul.

În special, mulfli fondatori ai institufliilor artisticealternative øi-au localizat stimulentele în modelele feministe ale criticii øiorganizærii. ÎnArt Workers Coalition [Asociaflia Lucrætorilor în Cîmpul Artei] AWC øi-a articulat chiar o complexæ agendæ de obiective interconec-6 arhivatate care contestau radical sistemul producfliei øi al circulafliei artei.

Cu toate cæ organizaflia nu a durat mai multde trei ani, ea a generat multe grupuri secundare øi ramuri øi a læsat, de fapt, o moøtenire care s-a manifestatea însæøi în numeroase moduri în cîmpul artei. Pe harta istoriei artei de dupæ ræzboi, Speed ​​dating în greensboro north carolina se caracterizaprintr-un grup destul de mare øi de divers de participanfli, dintre care mulfli erau artiøti øi critici foarte cunoscufli.

În general, grupul cæuta sæ se opunæ separærii artei de societatea consideratæ în ansamblul sæu øi de chestiunilepolitice øi economice. AWC a adresat o serie de revendicæri tuturor marilor muzee din New York øi apus la cale demonstraflii øi evenimente cu o tendinflæ destul de radicalæ.

De atunci nu a mai existat niciun altgrup aparflinînd cîmpului artei care sæ dea dovadæ de un astfel de sprijin extins, atitudine criticæ sau idealism. Ce-a ieøit din temporarul spirit colectiv øi din climatul politizat pe care le-a încarnat AWC? Înainte de toate,politizarea multor artiøti, muzeografi profesioniøti, critici øi istorici [ai artei] — nu doar a celor direct implicafli,ci øi a multor altora, graflie publicitæflii.

Datând o fată cu adevărat populară avut loc, între artiøti øi oficiali ai speed ​​dating în greensboro north carolina, dialoguri øi negocieri, demulte ori în contradictoriu, avînd rezultate diferite. Din AWC s-au næscut grupurisecundare øi ramuri cu o varietate de obiective øi strategii.

Artiøtii care împærtæøeau convingerile AWC încercau sæ controleze utilizareaøi circulaflia operelor lor øi sæ le amelioreze condifliile generale prin iniflierea unor spafliialternative speed ​​dating în greensboro north carolina de artiøti, a unor galerii cooperaflionale øi prin gæzduirea unoractivitæfli spontane.

Subvenfliile alocateacestui sector au crescut de-a lungul întregului deceniu pînæ încând Congresul a începutsæ conteste øi legitimitatea NEA, øi bugetul sæu, demontînd, finalmente, împreunæ cu acestea øi eficacitateasa. Subvenflionarea publicæ pentru spafliile øi structurile alternative a fost însoflitæ de un conflict.

Pentru a se respectainstrucfliunile de finanflare, erau necesare structuri ierarhice, iar operafliile cotidiene s-au birocratizat. Menflinerea unui program deschis øi flexibil a ajuns sæ aibæ prea pufline øanse de realizare în aceste condifliicare solicitau planificarea programului — uneori cu ani înainte — øi o strictæ respectare a procedurilor administrative.

În timp, pe mæsuræ ce spafliile øi organizafliile care formau sectorul alternativ adoptau modelele organizaflionaleale afacerilor øi ajungeau sæ se înrædæcineze tot mai adînc în practicile tipizate rezultate din urmareainstrucfliunilor pentru administrare øi programare impuse de agenfliile finanflatoare, au apærut printre artiøti noideziluzii øi insatisfacflii, de astæ datæ provocate chiar de alternative.

Relaflia simbioticæ viteză dating evenimente în milwaukee wi subvenflionareapublicæ a culturii øi dezvoltarea sectorului artistic alternativ este previzibilæ.

Prinse în aceastæ istorie, multe structurialternative au sfîrøit prin a deveni opusul lor, ajungînd pînæ la urmæ sæ semene cu acele lucruri cærora încercauiniflial sæ se opunæ. Piafla artisticæ s-a extins uluitor în anii Aceastæ extindere øi escaladarea atacurilor împotriva subvenflionæriipublice a culturii — care au devenit øi mai virulente începînd cu — ar trebui înflelese ca niøte forfle conexeøi care parflial coincid.

Exaltærilor din presa dominantæ, care, pe la mijlocul anilorau fæcut arta profitabilæøi superficialæ, le-a urmat rapid demonizarea artiøtilor de cætre [Asociaflia] Drepturilor Creøtine øi zugrævireaartei ca o ameninflare moralæ la adresa societæflii americane. Structura alternativæ a reflelelor artistice nonprofit — mediul care cultiva arta criticæ, experimentalæsau controversatæ — a fost o primæ victimæ a aøa-numitelor ræzboaie culturale.

Business sign, ca. O serie de boom-uri ulterioare ale tranzacfliilorimobiliare legate de cartierele artistice au contribuit la transformarea spafliului într-o marfæ extrem de preflioasæîn Manhattan. Chiriile comerciale fuseseræ dintotdeauna subiectul unor creøteri neregulate, dar ele au explodatefectiv roze flamingo dating zone ca East Village, SoHo sau Chelsea, devenite cartiere artistice.

speed ​​dating în greensboro north carolina viteza dating nordul ca

Crearea cartierelor artisticecare sæ se alæture bastionului principal de pe 57th Street avansa deja de trei decenii. Începînd cuSoHo,cîndva un sector al industriei uøoare, a devenit un scump cartier artistic odatæ cu afluxul de galerii. În anii ,scena artisticæ din East Village cunoøtea diverse fluctuaflii.

Începînd cus-au deschis numeroase galerii comercialeadministrate de artiøti øi, pe mæsuræ ce capitalul cultural al zonei creøtea, chiriile au crescut øi ele, iar pînæla urmæ, cu excepflia cîtorva, toate galeriile s-au mutat ori s-au închis. Pînæ înscenaartisticæ din East Village era speed ​​dating în greensboro north carolina terminatæ, iar zona a cedat noilor dimensiuni ale transformærilorfæcute pe gustul clasei de mijloc [gentrification] øi ale clædirilor luxoase.

Pînæpe la mijlocul anilorgaleriile îøi începuseræ exodul din SoHo înspre Chelsea, atrægætoareazonæ cu chirii relativ scæzute, alcætuitæ din spaflii vaste, de tip depozit, gata sæ fierestaurate. Williamsburgh din Brooklyn era øi ea o zonæ unde artiøtii puteau gæsi o gæzduirerelativ accesibilæ øi puteau deschide mici spaflii pentru galerii. În ultimul timp, SoHoa fost preluat de cætre magazine pentru obiecte decorate artizanal [Designer Stores] avangardiste,de cætre studiouri cosmetice øi de cætre negustori de mobilier de lux, transformîndastfel specificul mercantil al cartierului.

Dezvoltare, competiflie, chirii explozive øi, speed ​​dating în greensboro north carolina, exodul sînt factori care au contribuitla crearea øi la extincflia cartierelor artei comerciale în New York. Cîndva, organizafliilealternative øi cele nonprofit se puteau strecura ici øi colo, adæpostite în zone artisticedeja existente sau funcflionînd ca propriile lor avanposturi.

Descarcă revista în format PDF - idea

Astæzi, în ciuda acestui fapt,spafliul fizic accesibil a dispærut practic în fafla actualei economii bazate pe tranzacflii imobiliare. În acelaøi timp, sfera publicæ a fost treptat transformatæ de la oarecum democraticæøi nu tocmai strict reglementatæ în actuala sa încarnare pregætitæ cu contribuflialui Rudolph Giuliani øi condensatæ în transformarea Times Square-ului.

speed ​​dating în greensboro north carolina dating on-line vrouwen

În conformitatecu birocratizarea generalæ a folosinflei spafliului public, arta publicæ øi participareacomunitæflii au fost instituflionalizate de-a lungul ultimelor trei decenii. Istorie alternativæ: va urmaDeøi unele organizaflii de artæ alternativæ au încercat, færæ succes, sæ supraviefluiascæ i. Alte eforturi øi-au reînarmat obiectivele øi au devenit instituflionalizate, în ciuda originilor lor alternative sauexperimentale Printed Matter Bookstore, The Kitchen, The New Museum.

Unele au fost asimilate în structuri mai largi P. Mulflimea de spaflii alternative, de structuri colectiveøi colaborative care constituiau înainte o reflea culturalæ vibrantæ, dar care, în ultimii ani, øi-au închis porflileori s-au dizolvat par sæ semnaleze dezintegrarea — øi chiar dezafectarea — unei sfere a artei alternative aøacum fusese ea cîndva cunoscutæ.

Au mai ræmas doar vestigii ale unei reflele alternative, acolo unde înainteexista o lume a artei alternative construitæ din amplasamente øi voci, din practici øi proiecte, din agende øievenimente, întipærite în sistemul lumii artistice a New Yorkului. În ciuda oricæror scopuri øi obiective, miøcarea artelor alternative øi scena care a însoflit-o sînt acum istorie.

speed ​​dating în greensboro north carolina viteză dating irlanda limerick

Diminuarea subvenfliilor publice, lipsa de spafliu disponibil, ambivalenta percepflie publicæ a artei, viteza dating levis public, procesele de corporatizare øi globalizare — toate avînd loc în cadrul omniprezent al capitalismuluidezlænfluit — sînt factori-cheie care au condus la dezintegrarea cîmpului.

Oamenii au obosit tot luptîndpentru a pæstra solvabilitatea financiaræ a spafliilor øi a organizafliilor a cæror eficienflæ øi receptare publicæ erauchestionate øi care se aflau chiar sub asediu. Nu mai puflin important e faptul cæ obiectivele øi metodele audevenit desuete. Unde øi-au gæsit loculde atunci structurile alternative øi contestærile aduse statu-quouluiindustriei artistice?

Ce forme au luat ele? Mai este conceptulde alternativæ, aøa cum este el cunoscut prin aceastæ miøcare,viabil sau dezirabil? Pentru mulfli, aconstrui un alt model decît «sistemul» sau «centrul» era o ideeproblematicæ, atît teoretic, cît øi practic.

Poate din cauzæ cæ generafliade acum nu s-a luptat în timpul miøcærii de preluare a puteriipentru a construi casa alternativæ, va simfli mereu dezechilibrulputerii [provocat] de faptul de a træi sub acoperiøul altcuiva. Poatecæ aceastæ generaflie nu e væzutæ ca suficient de potrivitæ pentrucontinuarea, ca sæ nu spun nimic despre înstæpînirea asupraei, pentru cæ îi lipseøte necesara experienflæ politicæ øi socialæcomunæ.

Pînæ la urmæ, nu face parte din memoria noastræpersonalæ — a fost experimentat ca un document, un momentdin istorie.

radioclassicone.ro Hotel Tour, Greensboro NC

Existæ oare o continuitate? Unii susflin cæ, în interiorul institufliilor artistice care fuseseræ criticateøi contestate de inifliativele alternative, au intervenit modificærisemnificative. Unii spun cæ orice e posibil astæzi înmainstream-ul lumii artistice. Lucrînd de peste douæzeci de aniîn acest domeniu, pot atesta unele schimbæri bine-venite —strategii curatoriale mai cuprinzætoare în multe instituflii artistice,frontiere øi ierarhii dislocate între medii øi noi nivele ale democratizæriiculturale.

Pot, de asemenea, atesta [existenfla unei] încæpæflînateopoziflii faflæ de schimbæri structurale esenfliale însistemul artistic. Ca reacflie la criticile øi la acuzafliile de elitism øide politici discriminatorii — [venite] din partea artiøtilor, a publiculuireal sau virtual, precum øi din cea a organizafliilor finanflatoare—, multe instituflii øi-au deschis larg porflile øi par a fi, în ultimii ani,mai democratice în ce priveøte [selecflia] celor ale cæror operevor fi expuse, subvenflionate, comandate øi colecflionate.

Øi totuøi,tocmai cînd multe instituflii culturale aparflinînd mainstream-uluicæutau sæ redreseze într-o manieræ criticæ practicilemuzeografice elitiste, præbuøirea aproape totalæ a NEA a subminat funcflional potenflialele roluri civice pe careele sau arta le-ar fi putut juca.

La începutul anilorinstitufliile mici øi mari cæutau parteneri pentru colaborareøi angajau consultanfli de marketing pentru a dezvolta strategii de a face bani, cu scopul de a-øi diversificasusflinerea financiaræ. Øi indirect? Practicile artistice colaborative, angajate public øi social au fost, într-o oarecaremæsuræ, codificate øi birocratizate — pe seama realelor øi riscantelor relaflii sociale cærorale-ar putea da naøtere.

Mi-ar plæcea sæ cred cæ activitæflile alternative critice au modificat în permanenflæ nofliunileconvenflionale asupra posibilelor definiflii øi funcflii ale artei.