Politica companiei privind dating

Divulgarea informațiilor dumneavoastră Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestor Site-uri către terți pentru: a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligație juridică; a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri; a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia. Prelucrarea datelor personale înseamnă orice proces, cu sau fără utilizarea sistemelor automate, pentru colectarea, stocarea, organizarea, păstrarea, modificarea, interogarea, utilizarea, transmiterea, transmiterea, difuzarea sau combinarea și compararea datelor. Apple tratează în general datele pe care le colectăm cu ajutorul acestor module cookie și al tehnologiilor similare drept date fără caracter personal. Securitate și prevenirea fraudei Pentru a proteja persoanele fizice, angajații și compania Apple, pentru prevenirea pierderilor și a fraudei, inclusiv pentru protejarea persoanelor fizice, a angajaților și companiei Apple, spre beneficiul tuturor utilizatorilor noștri și pentru a examina în prealabil sau pentru a scana conținutul încărcat pentru a verifica dacă include conținut posibil ilegal, inclusiv materiale pentru exploatarea sexuală a copiilor.

dallas și starr uimitoare de curse dating

Ne asigurăm că mecanismele de revizuire periodică a datelor sunt proiectate în cadrul tehnologiilor de asistență pentru a valida acuratețea informațiilor față de sursă și sistemele transfer prin descărcare. Ne vom asigura că informațiile sensibile sunt validate ca fiind exacte și actuale, înainte de utilizarea, evaluarea, analiza, raportarea sau alt tip de prelucrare a lor care prezintă un risc de abuz față de persoanele de la care provin în cazul în care sunt utilizate date inexacte sau depășite.

În situația în care compania noastră sau terți care lucrează pentru noi aduc modificări datelor cu caracter personal, ne asigurăm că aceste modificări sunt comunicate persoanelor relevante în timp util în cazul în care acest lucru este posibil în mod rezonabil. Securitatea — punem în aplicare măsuri de siguranță pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile. Am implementat un program complet de securitate a informațiilor și aplicăm controale de securitate care se bazează pe sensibilitatea informațiilor și nivelul de risc al activității, luând în considerare cele mai bune practici ale tehnologiei actuale și costurile de punere în aplicare.

Politicile noastre de securitate funcționale includ, dar nu se limitează la acestea, standardele privind continuitatea în afaceri și recuperarea în caz de dezastru, criptarea, managementul identității și politica companiei privind dating, clasificarea informațiilor, managementul incidentelor de securitate a informațiilor, controlul accesului la rețea, securitatea fizică și gestionarea riscului. Transferul de date — suntem responsabili de și menținem măsurile de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt transferate către sau de la alte organizații sau în afara granițelor țării.

În plus, în cazul în care terțul prelucrează date cu caracter personal care provin dintr-o țară sau un teritoriu cu o lege care limitează comunicarea unor astfel de date, ne vom asigura că transmiterea către terț îndeplinește cerințele pentru transferul transfrontalier de informații descris la punctul 3 de mai jos.

În situația în care rolul terțului este de a furniza companiei noastre date cu caracter personal, înainte de a obține astfel de date de la terțul în cauză, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele de transparență pentru colectarea datelor cu caracter personal din alte surse și nu în mod specific sub îndrumarea companiei noastre și vom obține declarații contractuale din partea terțului că nu încalcă nicio lege sau drepturile oricărei terțe părți prin furnizarea către compania noastră a unor date cu caracter personal.

Dacă rolul terțului este de a primi de la noi informații pentru prelucrare care nu se realizează în mod specific sub îndrumarea companiei noastre, înainte de a furniza informații terțului, ne vom asigura că informațiile au fost depersonalizate și vom obține garanții scrise din partea terțului că le va folosi numai în scopuri comerciale definite în acord și în conformitate cu legislația aplicabilă și că nu va încerca să reidentifice informațiile.

Dacă transferul către o terță parte este necesar pentru a proteja interesele legitime ale persoanei fizice sau ale companiei, informațiile pot fi transferate: 1 pentru a preveni frauda sau pentru a aplica sau proteja drepturile și proprietățile companiei, 2 pentru protejarea siguranței personale a angajaților noștri sau părților terțe, pe proprietatea noastră și 3 pentru a proteja activele noastre prin adoptarea de măsuri corective de securitate, dacă suspectăm, în mod rezonabil, că au avut loc activități ilegale sau abateri grave.

În cazul în care terțul este o țintă pentru achiziția totală sau a pachetului de control de către dating blackberry noastră, 1 înainte de a încheia un acord pentru achiziția totală sau a pachetului de control al unui terț, vom realiza o verificare prealabilă privind confidențialitatea pentru a evalua practicile de confidențialitate și politica companiei privind dating asociate cu achiziția totală sau a pachetului de control al terțului menționat și 2 vom încheia un acord de transfer de date care specifică termenii și condițiile în care datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și obligațiile pe care le au în acest sens compania noastră și terțul în cauză.

Vom aplica prezenta politică transferurilor de date cu caracter personal provenite din orice altă țară sau teritoriu cu o legislație care limitează transferul unor astfel de date în plus față de respectarea tuturor cerințelor impuse de astfel de legi inclusiv utilizarea oricăror mecanisme necesare pentru transferurile transfrontaliere.

Permis politica companiei privind dating legii — prelucrăm date cu caracter personal doar în cazul în care au fost îndeplinite cerințele impuse de legislația aplicabilă. În cazul unui conflict între prezenta politică și o lege aplicabilă, va prevala acel standard care oferă o mai bună protecție a persoanelor fizice.

Vom aborda cu promptitudine cererile privind drepturile persoanelor fizice de a accesa, modifica, corecta sau șterge datele cu caracter personal, de a se opune prelucrării acelor date care le privesc sau de a exercita alte drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal Accesul, corectarea, ștergerea și alte drepturi — În conformitate cu legislația din majoritatea țărilor în care ne desfășurăm activitatea, persoanele fizice au dreptul de a accesa datele cu caracter personal care se referă la ele și de a le modifica, a le corecta sau șterge pe cele care sunt inexacte, incomplete sau neactualizate.

Account Options

Vom onora toate cererile de a accesa, corecta și șterge datele cu caracter personal, provenite de la persoanele fizice, în conformitate cu secțiunea 3a de mai jos. În cazul în care o cerere de acces, corectare sau ștergere este reglementată printr-o lege aplicabilă, care oferă o mai mare protecție persoanelor fizice, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele suplimentare ale legii respective.

In unele țări, persoanele fizice pot avea alte drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal, cum ar fi dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție vezi, de asemenea, Secțiunea 2b de mai jos și dreptul de a transfera datele unui alt furnizor de servicii dreptul la portabilitatea datelor. Vom onora exercitarea drepturilor privind datele în conformitate cu legislația aplicabilă. Cu excepția cazului în care este interzis prin lege, putem refuza cererea de alegere dacă o anumită cerere ar împiedica compania noastră în capacitatea sa de: 1 a respecta o lege sau o obligație de natură etică, ceea ce include situația în care ni se impune să dezvăluim informațiile cu caracter personal ca răspuns la solicitarea autorităților publice, inclusiv pentru îndeplinirea cerințelor naționale privind securitatea sau aplicarea legii, 2 a investiga, formula sau combate pretenții de natură juridică și 3 a pune în aplicare contracte, a gestiona relații sau politica companiei privind dating se angaja în alte activități economice permise, care sunt în conformitate cu principiile privind transparența și limitarea scopului și au fost puse în practică pe baza informațiilor despre persoanele în cauză.

Vom documenta și comunica decizia solicitantului în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la orice decizie de a refuza o cerere de alegere, în conformitate cu prezenta politică.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE TINE

Vom răspunde prompt și escalada toate întrebările, reclamațiile, preocupările și orice incident potențial privind confidențialitatea sau securitatea. Orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal le prelucrăm în contextul aplicabilității prezentei politici poate adresa companiei noastre o întrebare, reclamație sau ne poate comunica o preocupare în orice moment, inclusiv solicitarea politica companiei privind dating tuturor filialelor companiei noastre, care fac obiectul prezentei politici.

Așteptăm ca angajații noștri și cei care lucrează în numele companiei noastre să transmită o notificare promptă în cazul în care au motive să creadă că o lege aplicabilă îi poate împiedica să respecte prezenta politică. Orice întrebare, reclamație sau preocupare semnalată de o persoană fizică sau orice notificare transmisă de către un angajat sau orice altă persoană care lucrează în numele companiei noastre, trebuie să fie adresate Biroului global de confidențialitate MSD: Prin e-mail la adresa: euprivacydpo msd.

Angajații și contractorii sunt obligați să informeze cu promptitudine Biroul global de confidențialitate MSD sau responsabilul de confidențialitate desemnat pentru zona lor de activitate, cu privire la orice întrebări, reclamații sau preocupări legate de practicile de confidențialitate ale companiei noastre. Vom răspunde persoanei fizice sau entității care a transmis o întrebare, reclamație sau preocupare, în termen de 30 treizeci de zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care legea impune sau un terț solicită un răspuns într-o perioadă de timp mai scurtă sau dacă circumstanțele, cum ar fi o anchetă guvernamentală concomitentă, nu impun o perioadă de timp mai lungă, situație în care persoana sau solicitantul terț va primi o notificare scrisă cât mai curând posibil, luând în considerare caracterul general al circumstanțelor care contribuie la întârziere.

Biroul global de confidențialitate MSD va coopera cu Departamentul juridic și Biroul de conformitate în oferirea răspunsului la orice solicitare, inspecție sau investigație a unei autorități de reglementare în domeniul confidențialității. Pentru reclamațiile care nu pot fi rezolvate între compania noastră și persoana care a transmis plângerea, am fost de acord să participăm la următoarele proceduri de soluționare în sensul investigării și clarificării reclamațiilor pentru soluționarea litigiilor în acord cu prezenta politică; cu toate acestea, în orice politica companiei privind dating, persoanele fizice rezidente în SEE sau cei ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE, pot, de asemenea, să se bazeze pe standardul 3.

Persoanele fizice care transmit o întrebare sau preocupare către compania noastră și care nu primesc confirmarea solicitării de informații sau care cred că întrebarea sau preocuparea lor nu a fost tratată în mod satisfăcător, trebuie să contacteze online, prin e-mail sau fax, programul TRUSTe de soluționare a litigiilor TRUSTe.

  • Politica privind protecția datelor personale Politica privind protecția datelor personale 1.
  • Politica de confidențialitate - FAN Courier
  • Coreeană dating app 2021
  • Un nou atac de tip phishing folosește numele FAN Courier.
  • Imaginea corpului dating
  • Politica de confidențialitate Apple referitoare la aplicațiile pentru studii privind sănătatea Ce sunt datele cu caracter personal la Apple?

TRUSTe va acționa ca un intermediar pentru compania noastră în scopul soluționării acestor litigii. Toți rezidenții SEE sau persoanele ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor, sunt transferate în afara SEE și sunt prelucrate în conformitate cu prezenta politică, au dreptul în orice moment, conform prezentei politici, să pună în aplicare cerințele prezentului document în calitate de beneficiari terți, inclusiv dreptul de a introduce o acțiune judiciară pentru a căuta soluții împotriva încălcării drepturilor lor prevăzute în cadrul prezentei politici după cum este stabilit în Secțiunea 2, de mai sus și dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele rezultate dintr-o astfel de încălcare.

Compania noastră va răspunde persoanei fizice sau entității care a transmis o întrebare, reclamație sau preocupare, în termen de 30 treizeci de zile calendaristice, cu excepția situațiilor în care legea impune sau un terț solicită un răspuns într-o perioadă de timp mai scurtă sau dacă circumstanțele nu impun o perioadă de timp mai lungă, situație în care persoana sau solicitantul terț va primi o notificare scrisă. Suntem responsabili pentru susținerea valorilor și standardelor noastre privind confidențialitatea.

În coordonare cu și sub îndrumarea Biroului global de confidențialitate MSD, MSD Europa este responsabilă pentru asigurarea faptului că sunt întreprinse acțiunile necesare pentru verificarea presupuselor încălcări ale prezentei politici de către filialele companiei noastre din afara SEE, care afectează persoanele cu reședința în SEE sau persoanele ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE, iar, în cazul în care este necesar, pentru plata amenzilor, penalităților sau despăgubirilor acordate pentru încălcări ale prezentei politici care afectează persoane care locuiesc în SEE sau persoane ale căror date cu caracter personal sunt supuse legii SEE privind protecția datelor și sunt transferate în afara SEE.

De exemplu, analizăm comportamentul utilizatorilor cu privire la serviciile noastre pentru a ne îmbunătăți politica companiei privind dating ofertele, sugerăm oferte care credem că te-ar putea interesa și prelucrăm informații în scopuri administrative, pentru detectarea fraudelor și pentru alte scopuri legale.

Ce sunt datele cu caracter personal la Apple?

Consimțământul: Din când în când, îți putem cere consimțământul pentru a-ți utiliza informațiile din anumite motive specifice. Îți poți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne la adresa furnizată la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. Cum partajăm informațiile Întrucât scopul nostru este de a te ajuta să faci conexiuni semnificative, informațiile utilizatorilor sunt, desigur, partajate în principal cu alți utilizatori.

De asemenea, partajăm informații ale unor utilizatori cu furnizorii de servicii și partenerii care ne ajută la operarea serviciilor, cu alte companii ale Match Group și, în unele cazuri, cu autoritățile legale. Continuă să citești pentru mai multe detalii despre modul în care informațiile tale sunt partajate cu alte persoane.

dating alt life

Cu alți utilizatori Partajezi informații cu alți utilizatori atunci când dezvălui voluntar informații despre serviciu inclusiv profilul tău public. Îți recomandăm să ai grijă de informațiile tale și dating vase te asiguri că ceea ce partajezi sunt lucruri pe care te simți confortabil să le faci vizibile public, deoarece nici noi, nici tu nu putem controla ceea ce fac alții cu informațiile tale odată ce le partajezi.

Dacă alegi să limitezi publicul pentru tot profilul tău, pentru o parte din acesta sau pentru anumite conținuturi ori informații despre tine, atunci profilul va fi vizibil în funcție de setările tale. Cu furnizorii de servicii și cu partenerii noștri Folosim terțe părți pentru a ne ajuta să operăm și să ne îmbunătățim serviciile. Aceste terțe părți ne ajută la diverse sarcini, inclusiv găzduirea și întreținerea datelor, analizele, asistența acordată clienților, marketingul, publicitatea, procesarea plăților și operațiunile de securitate.

De asemenea, putem partaja informații cu partenerii care distribuie și ne ajută la promovarea serviciilor noastre.

Data revizuirii: 5 iunie Data intrarii in vigoare: 5 iunie Ne străduim să ne desfășurăm activitatea în conformitate cu valorile noastre în ceea ce privește confidențialitatea deoarece considerăm că acestea sunt o dovadă a angajamentului nostru ferm față de practicile etice și responsabile.

De exemplu, putem partaja cu partenerii de publicitate informații limitate despre tine, într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni. Respectăm un proces de verificare riguros înainte de a angaja vreun furnizor de servicii sau de a lucra cu vreun partener. Toți furnizorii de servicii politica companiei privind dating toți partenerii noștri trebuie să respecte obligații stricte de confidențialitate.

Împărtășim informațiile tale cu alte companii ale Match Group pentru ca acestea să ne ajute la prelucrarea informațiilor tale, ca furnizori de servicii, urmând instrucțiunile noastre și în numele nostru. Asistența oferită de alte companii ale Match Group poate include operațiuni familie dating o2 prelucrare tehnică, precum găzduirea și întreținerea datelor, asistarea clienților, marketingul și publicitatea direcționată, asistența financiară și contabilă, înțelegerea mai bună a modului de utilizare a serviciului nostru și comportamentul utilizatorilor, pentru îmbunătățirea serviciului nostru, asigurarea datelor și a sistemelor noastre și combaterea mesajelor spam, a abuzului, a fraudei, a nerespectării și a altor infracțiuni.

De asemenea, putem partaja informații cu alte companii ale Match Group în scopuri legitime de afaceri, cum ar fi auditul corporativ, analiza și raportarea consolidată, precum și respectarea legilor aplicabile. În unele cazuri, este posibil să eliminăm utilizatorul respectiv de pe toate platformele.

Pentru tranzacții corporative Putem transfera informațiile tale dacă suntem implicați, fie în totalitate, fie parțial, într-o fuziune, vânzare, achiziție, cesiune, restructurare, reorganizare, dizolvare, faliment sau altă schimbare de proprietate sau control. Pentru exercitarea drepturilor legale De asemenea, putem partaja informații: i dacă divulgarea ne-ar atenua răspunderea în cadrul unui proces în curs sau posibil; ii după cum este necesar pentru a ne proteja drepturile legale și drepturile legale ale utilizatorilor, partenerilor de afaceri sau ale altor părți interesate; iii pentru a pune în aplicare acordurile noastre cu tine și iv pentru a investiga, preveni sau adopta alte măsuri cu privire la activități ilegale, fraude suspectate sau alte infracțiuni.

CONSCIOUSNESS AND PERSONALITY. From the inevitably dead to the eternally Alive. (English subtitles)

Cu acordul tău sau la cererea ta Îți putem cere acordul pentru a partaja informațiile tale cu terțe părți. În orice astfel de caz, vom menționa clar de ce dorim să partajăm informațiile. Putem utiliza și partaja informații cu caracter nepersonal adică informații care, în sine, nu identifică cine ești, cum ar fi informațiile despre dispozitiv, de demografie generală, date comportamentale generale, de geolocalizare în formă codificatăprecum și informații cu caracter personal într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni, în oricare dintre circumstanțele de mai sus.

De asemenea, putem partaja aceste informații cu alte companii ale Match Group și terțe părți în special agenții de publicitate pentru a dezvolta și a furniza publicitate direcționată în cadrul serviciilor noastre și pe site-uri web sau aplicații ale terților și pentru a analiza și raporta publicitatea pe care o vedeți. Putem combina aceste informații cu alte informații cu caracter personal sau nepersonal într-o formă codificată, imposibil de citit de către oameni, colectate din alte surse.

Mai multe informații despre cum utilizăm cookie-urile și tehnologii similare pot fi găsite în Politica dating icoane ruse cookie-urile 7.

Statele Unite 2. În ce cazuri se aplică Politica de confidențialitate Această Politică de confidențialitate se aplică site-urilor web, aplicațiilor, evenimentelor și altor servicii operate de Tinder. Pentru mai multă claritate, am adăugat linkuri către această Politică de confidențialitate în cadrul tuturor serviciilor aplicabile.

Transferuri transfrontaliere de date Partajarea informațiilor din secțiunea 6 implică uneori transferuri transfrontaliere de date, de exemplu către Statele Unite ale Americii și alte jurisdicții. Folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate pentru a permite transferul de date din SEE către alte țări. Clauzele contractuale standard sunt angajamente între companiile care transferă datele cu caracter personal, obligându-le să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor tale 8.

Instrumentele și setările de cont care te ajută să accesezi, să modifici sau să ștergi informațiile pe care ni le-ai furnizat și care sunt asociate contului tău direct în cadrul serviciului. Dacă ai întrebări cu privire la aceste instrumente și setări, contactează echipa noastră de asistență clienți pentru ajutor aici. Permisiunile dispozitivului.

Platformele mobile dispun de sisteme de autorizare pentru anumite tipuri de date și de notificări ale dispozitivelor, cum ar fi agenda telefonică și serviciile de localizare, precum și notificările push. Poți schimba setările de pe dispozitivul personal fie pentru a consimți, fie pentru a te opune colectării informațiilor corespunzătoare sau afișării notificărilor corespunzătoare.

Caută în site

Desigur, dacă faci acest lucru, este posibil ca anumite servicii să nu mai funcționeze complet. Îți poți șterge contul utilizând funcționalitatea corespunzătoare direct din serviciu. Dorim să fii la curent cu drepturile tale privind confidențialitatea.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. Dacă aveți întrebări referitoare la temeiul juridic, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la apple. Furnizarea serviciilor.

Drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea în cadrul Apple

Apple colectează datele cu caracter personale necesare pentru a face posibilă furnizarea serviciilor, care pot include date personale colectate pentru personalizarea sau îmbunătățirea ofertelor noastre, în scopuri interne, cum ar fi de audit sau analiză a datelor sau pentru depanare.

De exemplu, dacă vă place să accesați o melodie printr-un abonamente la Apple Music, colectăm date privind melodiile pe care le redați cu scopul de a vă oferi conținutul solicitat și în scopuri legate de redevențe.

Procesarea tranzacțiilor dvs. Pentru a procesa tranzacțiile, Apple trebuie să colecteze date precum numele dvs. Comunicarea cu dvs. Pentru a răspunde comunicațiilor, pentru a vă contacta cu privire la tranzacții sau contul dvs.

Ocazional, este posibil să folosim datele cu caracter personal pentru a transmite notificări importante, precum comunicări despre achiziții și modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor noastre. Întrucât aceste informații sunt importante în interacțiunea dvs. Securitate și prevenirea fraudei Pentru a proteja persoanele fizice, angajații și compania Apple, pentru prevenirea pierderilor și a fraudei, inclusiv pentru protejarea persoanelor fizice, a angajaților și companiei Apple, spre beneficiul tuturor utilizatorilor noștri și pentru a examina în prealabil sau pentru a politica companiei privind dating conținutul încărcat pentru a verifica dacă include conținut posibil ilegal, inclusiv materiale pentru exploatarea sexuală a copiilor.

brant și peta dating

Respectarea legii. Pentru a respecta legile aplicabile, de exemplu, pentru a respecta obligațiile fiscale sau de raportare sau pentru a respecta o solicitare guvernamentală legitimă. Rsd dating nu utilizează algoritmi sau tehnologii de elaborare a profilurilor pentru a lua decizii care v-ar afecta în mod semnificativ politica companiei privind dating a asigura oportunitatea unei revizuiri umane.

Apple păstrează datele cu caracter personal numai cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, inclusiv conform descrierii din această Politică de confidențialitate sau în notificările de confidențialitate specifice fiecărui serviciu în parte sau conform legii.

Vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor subliniate în prezenta Politică de confidențialitate și în rezumatele privind confidențialitatea specifice serviciilor.

Atunci când evaluăm perioadele de păstrare, examinăm mai întâi cu atenție dacă este necesară păstrarea datelor cu caracter personale colectate, iar dacă păstrarea acestora este necesară, depunem eforturi pentru a păstra datele cu caracter personal pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă conform legii.

Partajarea de către Apple a datelor cu caracter personal Apple poate partaja datele cu caracter personal cu furnizorii de servicii care acționează în numele nostru, cu partenerii noștri sau cu alte persoane, la cererea dvs. În plus, Apple nu partajează datele cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing.

Politica de confidenţialitate

Furnizori de servicii. Apple poate angaja terți pentru a acționa în calitate de furnizori de servicii și pentru a realiza anumite activități în numele nostru, precum prelucrarea sau stocarea datelor, inclusiv a datelor cu caracter personal, în legătură cu utilizarea de către dvs. Furnizorii de servicii Apple sunt obligați să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu această Politică de confidențialitate și conform instrucțiunilor noastre.

Aceștia nu pot utiliza datele cu caracter personal pe care le partajăm în propriile scopuri și trebuie să șteargă sau să returneze datele cu caracter personal după ce au dus la îndeplinire solicitarea noastră.

Uneori, Apple poate forma parteneriate cu terți în scopul de a furniza servicii sau alte oferte. Apple le impune partenerilor să protejeze datele dvs. Alte dispoziții.

rn dating site

Apple poate partaja datele dvs. De asemenea, putem să divulgăm informații despre dvs. ID-ul de abonat poate fi utilizat pentru a oferi dezvoltatorului sau editorului rapoarte care includ informații despre abonamentul achiziționat de dvs. În cazul în care vă anulați toate abonamentele la un anumit dezvoltator sau editor, ID-ul de abonat se va reseta după de zile dacă nu vă abonați din nou.

Politica privind protecția datelor personale

Aceste informații sunt transmise dezvoltatorilor sau editorilor pentru ca aceștia să înțeleagă performanța abonamentelor proprii. Protecția datelor cu caracter personal în cadrul Apple În cadrul Apple, credem că o confidențialitate bună se bazează pe o securitate bună. Utilizăm măsuri de protecție fizice, tehnice și administrative pentru a vă proteja datele cu caracter personal ținând cont de natura și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de riscurile pe care le implică.

Lucrăm constant pentru a îmbunătăți aceste măsuri de protecție care ne ajută să vă păstrăm datele cu caracter personal în siguranță. Pentru mai multe informații, accesați ghidul nostru privind Securitatea platformelor Apple.

un ap rocky încă dating iggy

Copiii și datele cu caracter personal Apple înțelege importanța protejării datelor cu caracter personal ale copiilor, pe care îi considerăm ca fiind persoane cu vârsta mai mică de 13 ani sau decât vârsta echivalentă specificată în legislația din jurisdicția dvs. Tocmai de aceea, Apple a implementat măsuri suplimentare de prelucrare și protecție pentru a ajuta la păstrarea datelor cu caracter personal ale copiilor în siguranță. Pentru a accesa anumite servicii Apple, copiii trebuie să aibă un ID Apple de copil.

Un ID Apple de copil poate politica companiei privind dating creat de unul din părinți sau, în unele cazuri, există un ID Apple gestionat prin intermediul instituției de învățământ a copilului. Pentru a crea un cont de copil, părinții trebuie să consulte Declarația privind confidențialitatea informațiilor despre familie și copiicare descrie modul în care Apple tratează datele cu caracter personal ale copiilor.

Dacă sunt de acord, părinții trebuie să pună la dispoziția Apple un acord parental verificabil. Instituții de învățământ. Dacă aflăm că datele cu caracter personal ale unui copil au fost colectate fără autorizația corespunzătoare, acestea vor fi șterse cât mai curând posibil.

Pentru a vă exercita drepturile la confidențialitate referitoare la informațiile copilului dvs. Aceste tehnologii ne ajută să înțelegem mai bine comportamentul utilizatorului în scopuri de securitate și prevenire a fraudei, ne informează ce părți ale site-urilor noastre au fost utilizate și facilitează și măsoară eficiența anunțurilor publicitare și a căutărilor pe internet.

Module cookie pentru comunicații. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a permite traficul rețelei în și de pe sistemele Apple, inclusiv pentru a ne ajuta să detectăm eventualele erori. Module cookie strict necesare.